Diving Trip – Similan with MV Scubanet April 11 – 16, 2018

กำหนดการ

วันที่: 11 - 16 เมษายน 2561
ราคา: 19,500 บาท
Day 1
18:00 เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต นั่งรถตู้ไปที่ท่าเรือ
22:00 เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เกาะสิมิลัน


Day 2
08:00 Dive #1 Koh 5
11:30 Dive #2 West of Eden
15:30 Dive #3 Koh 7
19:30 Dive #4 Koh Bon (Night Dive)


Day 3
08:00 Dive #5 Koh Bon
11:30 Dive #6 Koh Bon
15:30 Dive #7 Tachai Pinnacle
19:30 Dive #8 Tachai Reef (Night Dive)


Day 4
08:00 Dive #9 Richelieu Pinnacle
11:30 Dive #10 Richelieu Pinnacle
15:30 Dive #11 Tachai Pinnacle
19:30 Dive #12 Tachai Reef (Night Dive)


Day 5
08:00 Dive #13 North Point
11:30 Dive #14 Elephant Head Rock
15:30 Dive #15 Boulder City
17:00 เรือเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือที่ภูเก็ต


Day 6
09:00 รถตู้ออกจากท่าเรือไปยังสนามบินภูเก็ตเพื่อเดินทางกลับ
12:00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

ตารางทริป

ราคานี้รวม:
อาหารทุกมื้อบนเรือ รวมถึงอาหารว่าง
น้ำดื่ม ชา กาแฟ น้ำอัดลม
ค่าที่พักบนเรือตลอดทั้งทริป
ค่ารถตู้ไปกลับ ระหว่างสนามบินภูเก็ตและท่าเรือ
ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม:
ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำ
ค่าเข้าอุทยานฯ 960 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

หมายเหตุ:
จุดดำน้ำและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับสภาพอากาศ
Night dive เฉพาะนักดำน้ำที่มีบัตร Advanced Open Water
นักดำน้ำควรเดินทางถึงสนามบินภูเก็ตไม่เกินเวลา 20:00
เพื่อให้เรือเดินทางไปถึงหมู่เกาะสิมิลันได้ทันตอนเช้า
นักดำน้ำต้องพักน้ำอย่างน้อย 18ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบิน
อุปกรณ์ดำน้ำต้องมารับที่ร้านก่อนวันออกเดินทาง หรือนัดหมายล่วงหน้าได้
ตั๋วเครื่องบิน นักดำน้ำจะต้องซื้อน้ำหนักเผื่อ
อุปกรณ์ดำน้ำของตนเองที่เช่าจากร้านไปด้วย น้ำหนักอุปกรณ์ดำน้ำ Full
Set มีน้ำหนักประมาณ 8 kg.
Dive Potato มีบริการทบทวนการดำน้ำ (Refresh)
สำหรับผู้ที่จะออกทริปกับทางร้าน ฟรี
สามารถนัดหมายล่วงหน้ากับทางร้านได้