Course – Advance Open Water

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ผ่าน Open Water Diver และ Certified แล้ว หลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องทักษะ เทคนิค และการเพิ่มประสบการณ์ในการดำน้ำมากขึ้น นักดำน้ำจะได้ดำน้ำในสถานการณ์ และสภาพการณ์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ภายใต้การดูแลจากผู้ฝึกสอน (Instructor) โดยจะมีการเรียน 3 ส่วนด้วยกันดังนี้
1. เรียนทฤษฎี
2. เรียนในสระน้ำเพื่อฝึกการลอยตัวขึ้นสูง ทำให้นักดำน้ำได้ฝึกลอยตัว ปรับการลอยการจม การหายใจ ทำให้ดำน้ำได้อย่างสนุกมากขึ้น
3. การฝึกภาคปฏิบัติในทะเล
 
ดำน้ำจำนวน 5 ไดฟ์ โดยมีไดฟ์บังคับจำนวน 2 ไดฟ์
1. Underwater Navigation
2. Deep Dive
และอีก 3 ไดฟ์ จะเป็นที่นักเรียนสามารถเลือกได้ เช่น
 Wreck Dive
 Peak Performance Buoyancy
 Night Dive
 Drift Dive
 Fish Identification
 และอื่นๆ อีกมากมาย

ค่าเรียน 13,500 บาท
ราคานี้รวม
 ค่าเรียนในห้อง
 ค่าฝึกทักษะที่สระ
 ค่าอุปกรณ์ตลอดการเรียนครบชุด

 ค่าเรือออกสอบภาคทะเล
 ค่าบัตร PADI
ราคานี้ไม่รวม
 ค่าที่พัก
 ค่าเดินทาง